සිත පිනවන සොබාදහම, ජීවිතය විඳින්නට..

අධ්‍යාපනය ලබන ඔබ, ඔබේ ජීවිතය සොබාදහම සමඟ අර්ථවත්ව ගත කරන්න. එය විඳින්න. අනෙක් අයටද එය විඳීමට කියාදෙන්න. ජීවිතය විඳීමට ඇති නිදහස අතින් බලන විට අතීත හා වත්මන් සමාජ ක්‍රමය අතර…

ජූලි 7, 2023